Fastigheter

Vi är en juridisk byrå specialiserad på fastigheter

Bygglov

Ska du bygga om eller bygga nytt så behöver du förmodligen ett bygglov. Ska grannen bygga om eller bygga nytt på ett sätt som bekymrar dig kanske du önskar opponera dig.

I ärenden avseende bygglov utför byrån utredningar, rådgivning och upprättar överklagande av bygglovsbeslut som inte gått din väg.

Förhandsbesked

Planerar du att bygga nytt på en obebyggd tomt så kan det ibland vara bra att börja med att ansöka om förhandsbesked. Det är ett något förenklat förfarande där platsens lämplighet för byggande prövas.

I ärenden avseende förhandsbesked utför byrån utredningar, rådgivning och överklagande av beslut. 

Strandskydd

Ligger din fastighet nära vatten så kan den omfattas av strandskydd. Detta innebär begränsningar i vad för åtgärder som får vidtas på fastigheten. Fastigheter som omfattas av strandskydd behöver ansöka om dispens för att få lov att utföra diverse åtgärder.

I ärenden avseende strandskydd bistår byrån med utredning av dina förutsättningar, rådgivning samt upprättar ansökan liksom överklagande i ärenden om strandskydd. 

Har du funderingar? Behöver du komma i kontakt med byrån? Fyll i vårt kontaktformulär - klicka bara på knappen.

Fastighetsrätt

"Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser."  

Så lyder första paragrafen i första kapitlet i jordabalken, som är den grundbult i lagstiftningen när det gäller fastigheter. Det finns omfattande lagstiftning när det gäller fastigheter som reglerar bildande av fastighet, nyttjande av fastighet, upplåtelse av rättighet på en fastighet, byggande på en fastighet, överlåtelse av en fastighet, arrende på fastighet, exploatering, osv. Detta går gemensamt under benämning fastighetsrätt.


Fastighetsrätten är svårtillgänglig med stora värden involverade. Det kan därför vara av stor vikt att ha en duktig och erfaren fastighetsjurist vid sin sida. Fastighetsjurist Sara Hjörne är specialiserad på fastighetsfrågor och har lång erfarenhet av att arbeta med detta för såväl privatpersoner, bostadsrättsföreningar som företag.

Välkomna att höra av er för en inledande konsultation!

Exempel på ärenden byrån hanterar


 • Överklaga beslut om bygglov och marklov
 • Överklaga beslut angående förhandsbesked
 • Arrende
 • Tomträtt
 • Servitut
 • Samfälligheter
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Samäganderättsavtal
 • Köpekontrakt och gåvoavtal
 • Avtal avseende nyttjanderätt
 • Avtal avseende servitut
 • Lantmäteriförrättningar
 • Rådgivning
 • Utredningar
Kontakta byrån

Bygglov

Bygglov är ett vanligt förekommande ärende hos Hjörnes Juristbyrå. Antingen är det en person som fått avslag på sin bygglovsansökan och önskar juridisk hjälp med att överklaga, eller så är det en person som vill överklaga sin grannes beviljade bygglov.

Första instans att pröva en bygglovsansökan är byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen. Handläggningen av ärendet sker hos kommunens stadsbyggnadskontor, fastighetsavdelning eller liknande.

Efter beslut löper en frist inom vilken berörd part kan överklaga. Ett överklagande prövas av Länsstyrelsen som nästa instans. Efter handläggning fattas beslut vilket i sin tur kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen, dit krävs först ett prövningstillstånd innan ärendet prövas i sak.

Vad som styr bygglov är flera lagregler, främst plan- och bygglagen. Huruvida ett bygglov beviljas eller inte beror på planbestämmelserna för fastigheten men också saker som naturvärden, påverkan på landskapsbild, hur väl byggnaden smälter in i sin omgivning, fastighetens lämplighet för bebyggelse, påverkan på grannar, m.m. Därutöver får inte ett bygglov beviljas som hindrar en annan fastighets servitut eller gemensamhetsanläggning. Det finns även regler i miljöbalken som kan påverka möjligehten att få bygglov - ligger fastigheten inom ett natura 2000-område, inom riksintresse för friluftsliv, inom naturreservat, finns artskydd, osv. Därtill kan fastigheten omfattas av strandskydd om den är belägen nära vatten.

Servitut

Servitut är ett speciellt rättsområde som kräver specialkunskap. Byrån har gedigen kunskap och erfarenhet av detta och kan bistå sina klienter på bästa sätt.

Servitut är en juridisk rättighet som en fastighet har att nyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Rättigheten är knuten till fastigheterna i fråga och inte till person. Den som äger eller hyr en fastighet har rätt att använda rättigheten. Ett vanligt exempel är vägar - rätt att nyttja en viss väg till utfart till och från fastigheten. Den fastighet som har en rättighet kallas härskande fastighet och den fastighet som belastas kallas för tjänande fastighet.

Ett servitut kan skapas på två sätt. Antingen genom avtal, s.k. avtalsservitut, mellan två fatsighetsägare, eller genom beslut från Lantmäteriet. Lantmäteriet beslutar om servitut i en lantmäteriförrättning. Det finns olika kriteriet som ska vara uppfyllda för att ett servitut ska bildas.

Ett servitut kan inte sägas upp eller upphävas på samma sätt som annan nyttjanderätt. Servitut kan upphävas, men bara under vissa förutsättningar.


Hjörnes Juristbyrå kan hjälpa dig utreda vad som gäller för din fastighet och bistå dig i lantmäteriförrättning.

Ett ärende inleds vanligtvis med att byrån gör en inledande beödmning av situationen, vad det är som gäller. Utifrån den utredningen beslutas sedan vilken åtgärd som ska vidtas. Det kan vara att ansöka om en lantmäteriförrättning eller att överklaga ett beslut.

Arrende

Det finns flera olika typer av s.k. nyttjanderätter inom svensk fastighetsrätt. Arrende är en sådan nyttjanderätt. 

Byrån hjälper till i frågor som rör om arrende.

Arrende är upplåtelse av mark för nyttjande mot betalning, dvs en form av hyra av mark. Det finns jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är arrende, och i sådana fall vilken typ av arrende det är frågan om.

Avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende måste ha skriftlig form för att vara giltigt som arrendeavtal, och alla avtalsvillkor ska anges i avtalet. Betalning måste erläggas för arrendet, annars är det inte arrende.

Arrende har egna regler vad gäller upplåtelse, besittningsskydd och avtalstid. De olika arrendeformerna har i sin tur också olika regler.

Vad ett avtal har för rubrik avgör inte om det är frågan om arrende eller inte. Det är innehållet som avgör.

Kortfattat innebär de olika arrendeformerna följande:

Jordbruksarrende säger sig självt. Arrendatorn arrenderar mark för att bedriva jordbruk. Det har varit vanligt att utöka sitt jordbruk med att arrendera ytterligare mark från någon annan jordägare.

När det gäller exempelvis bostadsarrende ger det en rätt för arrendatorn att uppföra eller behålla hus som är uppfört som bostad (gäller även fritidshus). Arrendatorn äger alltså huset men inte marken. Är det istället så att markägaren äger huset och har upplåtit det åt någon som får nyttja det så är det inte arrende utan hyra.

Anläggningsarrende avser nyttjanderätt till mark, där arrendatorn äger en byggnad, för förvärvsverksamhet.

Lägenhetsarrende - här används marken till något annat än jordbruk eller byggnad. Det kan vara allt från fotbollsplan, upplagsplats, kajplats, parkering, osv.

Boka rådgivning via vår bokningssida

För dig som vill få råd, vägledning och en bedömning av din situation - kontakta byrån via e-post för att boka din tid eller boka din tid på egen hand via vår bokningssida! Du kommer dit genom att trycka på knappen nedan.

Hjörnes Juristbyrå AB