Fastigheter

Fastigheter

Allmänt om fastighetsrätt

"Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser."  

Så lyder första paragrafen i första kapitlet i jordabalken, som är den grundbult i lagstiftningen när det gäller fastigheter. Det finns omfattande lagstiftning när det gäller fastigheter som reglerar bildande av fastighet, nyttjande av fastighet, upplåtelse av rättighet på en fastighet, byggande på en fastighet, överlåtelse av en fastighet, arrende på fastighet, exploatering, osv. Detta går gemensamt under benämning fastighetsrätt.

Byråns tjänster

Fastighetsrätten är svårtillgänglig med stora värden involverade. Det kan därför vara av stor vikt att ha en duktig och erfaren fastighetsjurist vid sin sida. Advokat Sara Hjörne är specialiserad på fastighetsfrågor och har lång erfarenhet av att arbeta med detta för såväl privatpersoner, bostadsrättsföreningar som företag. 

Välkomna att höra av er för en inledande konsultation.

Exempel på frågor byrån hanterar:

- Överklaga bygglov och marklov
- Överklaga detaljplan

- Servitut

- Samfälligheter

- Gemensamhetsanläggningar

- Samäganderättsavtal

- Köpekontrakt och gåvoavtal

- Avtal avseende nyttjanderätt

- Entreprenad vid ombyggnation och renoveringar

- Lantmäteriförrättningar

- Rådgivning

- Utredningar

Samarbeten med andra experter är viktigt. I byråns nätverk finns sakkunniga från olika områden såsom olika besiktningsmän, kontrollansvariga, hantverkare, mäklare, försäkringsbolag, m.fl. 

Ett samarbete har nyligen inletts med https://www.husgrunder.com En hemsida med fokus på marknära arbeten och husgrunder. 

Byrån har också ett fint samarbete med Mark- och Miljörättsbyrån där våra kompetenser vid behov kompletterar varandra i olika ärenden. För att läsa mer om dem klicka på följande länk: https://www.mmbyran.se

Bygglov

Bygglov är ett vanligt förekommande ärende hos Hjörnes Juristbyrå. Antingen är det en person som fått avslag på sin bygglovsansökan och önskar juridisk hjälp med att överklaga, eller så är det en person som vill överklaga sin grannes beviljade bygglov.

Första instans att pröva en bygglovsansökan är byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen. Handläggningen av ärendet sker hos kommunens stadsbyggnadskontor, fastighetsavdelning eller liknande.

Efter beslut löper en frist inom vilken berörd part kan överklaga. Ett överklagande prövas av Länsstyrelsen som nästa instans. Efter handläggning fattas beslut vilket i sin tur kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Sista instans är Mark- och miljööverdomstolen, dit krävs först ett prövningstillstånd innan ärendet prövas i sak.

Vad som styr bygglov är flera lagregler, främst plan- och bygglagen. Huruvida ett bygglov beviljas eller inte beror på planbestämmelserna för fastigheten men också saker som naturvärden, påverkan på landskapsbild, hur väl byggnaden smälter in i sin omgivning, fastighetens lämplighet för bebyggelse, påverkan på grannar, m.m. Därutöver får inte ett bygglov beviljas som hindrar en annan fastighets servitut eller gemensamhetsanläggning. Det finns även regler i miljöbalken som kan påverka möjligehten att få bygglov - ligger fastigheten inom ett natura 2000-område, inom riksintresse för friluftsliv, inom naturreservat, finns artskydd, osv. Därtill kan fastigheten omfattas av strandskydd om den är belägen nära vatten.

Servitut

Ett annat vanligt förekommande ärende på byrån rör servitut. Det är ett speciellt rättsområde som kräver specialkunskap. Byrån har gedigen kunskap och erfarenhet av detta och kan bistå sina klienter på bästa sätt. 

Servitut är en juridisk rättighet som en fastighet har att nyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Rättigheten är knuten till fastigheterna i fråga och inte till person. Den som äger eller hyr en fastighet har rätt att använda rättigheten. Ett vanligt exempel är vägar - rätt att nyttja en viss väg till utfart till och från fastigheten. Den fastighet som har en rättighet kallas härskande fastighet och den fastighet som belastas kallas för tjänande fastighet.

Ett servitut kan skapas på två sätt. Antingen genom avtal, s.k. avtalsservitut, mellan två fatsighetsägare, eller genom beslut från Lantmäteriet. Lantmäteriet beslutar om servitut i en lantmäteriförrättning. Det finns olika kriteriet som ska vara uppfyllda för att ett servitut ska bildas. Ett servitut kan inte sägas upp eller upphävas på samma sätt som annan nyttjanderätt. Servitut kan upphävas, men bara under vissa förutsättningar.


Hjörnes Juristbyrå kan hjälpa dig utreda vad som gäller för din fastighet och bistå dig i lantmäteriförrättning.

Hjörnes Juristbyrå AB - specialiserad på juridik som rör fastigheter, hyres- och bostadsrätter.