Vad är korrekt avstånd till fastighetsgräns vid byggnation?

Avstånd till fastighetsgräns - gäller alltid 4,5 meter vid byggnation?

Det beror på . Jag vet, sjukt störigt när jurister säger så.

När det gäller bygglovspliktiga åtgärder anger detaljplanen vanligtvis ett visst avstånd till fastighetsgräns, det är inte alltid 4,5 meter.

Finns det en detaljplan men inga bestämmelser avseende avstånd till fastighetsgräns i denna så anger byggnadsstadgan att 4,5 meter gäller.

Ligger fastigheten utanför område med detaljplan så görs en prövning i bygglovet av vad som är lämpligt avstånd till fastighetsgränsen för åtgärden ifråga.

För åtgärder som kräver tillstånd men inte bygglov finns regler i PBL avseende avstånd till fastighetsgräns. Generellt kan sägas att bygglovsbefriade åtgärder som önskas placera närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns kräver grannens godkännande. Undantag finns dock i PBL och kan även finnas i detaljplan.