Vad är arrende?

Det finns flera olika typer av s.k. nyttjanderätter inom svensk fastighetsrätt. Arrende är en sådan nyttjanderätt.

Arrende är upplåtelse av mark för nyttjande mot betalning, dvs en form av hyra av mark. Det finns jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är arrende, och i sådana fall vilken typ av arrende det är frågan om. 

Avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende måste ha skriftlig form för att vara giltigt som arrendeavtal, och alla avtalsvillkor ska anges i avtalet. Betalning måste erläggas för arrendet, annars är det inte arrende.

Arrende har egna regler vad gäller upplåtelse, besittningsskydd och avtalstid. De olika arrendeformerna har i sin tur också olika regler.

Vad ett avtal har för rubrik avgör inte om det är frågan om arrende eller inte. Det är innehållet som avgör.

Kortfattat innebär de olika arrendeformerna följande:

Jordbruksarrende säger sig självt. Arrendatorn arrenderar mark för att bedriva jordbruk. Det har varit vanligt att utöka sitt jordbruk med att arrendera ytterligare mark från någon annan jordägare.

När det gäller exempelvis bostadsarrende ger det en rätt för arrendatorn att uppföra eller behålla hus som är uppfört som bostad (gäller även fritidshus). Arrendatorn äger alltså huset men inte marken. Är det istället så att markägaren äger huset och har upplåtit det åt någon som får nyttja det så är det inte arrende utan hyra.

Anläggningsarrende avser nyttjanderätt till mark, där arrendatorn äger en byggnad, för förvärvsverksamhet.

Lägenhetsarrende - har används marken till något annat än jordbruk eller byggnad. Det kan vara allt från fotbollsplan, upplagsplats, kajplats, parkering, osv.

Med denna förklaring hoppas jag det står lite klarare vad arrende är för något!

Stöter ni på problem eller är osäkra på vad som gäller i er situation är ni välkomna att höra av er för juridisk rådgivning!