Tomträtt

Denna veckans blogginlägg handlar om tomträtt.

Det finns en hel del tomträtter i vårt land, men många vet inte riktigt vad det är.

Att ha en tomträtt innebär inte att du äger en fastighet. Tomträtt är en form av nyttjanderätt till fast egendom.  Tomträtten liknar äganderätt till fast egendom, men är vad som kallas för lös egendom.

Formen tomträtt skapades år 1907 för att främja bostadsutvecklingen. Det allmänna ville öka byggandet utan att blir av med äganderätten till marken. För den enskilde var det smidigt att kunna få tillgång til mark utan en stor kapitalinsats.

Tomträtt kan upplåtas av det allmänna, dvs stat eller kommun. Tomträtt kan inte skapas av en privat aktör.

En tomträtt innebär att den enskilde ingår ett avtal med det allmänna om att inneha marken med tomträtt. Därefter kan den enskilde bygga sitt hus på marken. I avtalet anges för vilket ändamål marken upplåts, tex. bostad.

Den som har en tomträtt kallas tomträttshavare. Tomträttshavaren har inte rätt att säga upp tomträtten. Tomrättsupplåtaren kan enbart säga upp tomträtten vid vissa tidpunkter och under vissa villkor, samt har då skydlighet att lösa byggnader och annan egendom som finns på tomträtten när det gäller bostadsbebyggelse. det kan dock avtalas bort.

Tomträttshavaren kan ta lån med tomträtten som säkerhet, s.k inteckning. Tomträttshavaren får även lov att hyra ut tomträtten eller sälja tomträtten utan att be om lov från tomträttsupplåtaren.

Tomträttsupplåtaren har rätt att löpande få del av markvärdestegringen genom att avgiften (avgälden) förhandlas om, vanligtvis vart tionde år.

Det går att skapa servitut till förmån för en tomträtt.

Det finns ingen motsvarighet till tomträtt i andra länder.