Padelbana - en allt vanligare förekomst!

I takt med att sporten padel blivit mer och mer populär har också efterfrågan på att bygga fler banor uppkommit. I sommar har flera fall hanterats både vad gäller byggande av padelbana på privata fastigheter som på idrottsanläggningar.

Krävs det bygglov för padelbana? Faktiskt är det ingen som riktigt vet. Ibland krävs det, ibland inte. Inga vägledande avgöranden i frågan finns ännu från Mark- och miljööverdomstolen. Nu avgör kommunernas byggnadsnämnd frågan från fall till fall.

Vad alla är överens om är att en padelbana måste överensstämma med detaljplanen, om sådan finns.

En padelbana får heller inte innebära en betydande olägenhet för sin omgivning eller strida mot någon annan bestämmelse i PBL, något som gäller oavsett om åtgärden kräver lov eller inte.

Strålkastaranordningar och skyltar är sådana förekomster som ofta kräver bygglov.

Har du frågor eller funderingar - kontakta byrån och boka in en rådgivning!