Liten avvikelse från detaljplan?

Inglasning av altan på punktprickad mark - ok eller inte?

Mark- och miljööverdomstolen har i mål P 3979-20 kommit fram till ett nej, det är inte ok. Utifrån de omständigheter som rådde i fallet.

Om en åtgärd klassificeras som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser så kan åtgärden beviljas.

Vad som är en liten avvikelse är inte helt lätt att avgöra, det blir en bedömningsfråga utifrån de specifika omständigheterna. Det beror också på om det finns någon avvikelse på fastigheten beviljad sedan tidigare. Det finns ett antal rättsfall som prövat olika situationer och åtgärder utifrån frågan om åtgärden kan anses vara en liten avvikelse från detaljplan eller inte.

I rättsfallet som nämns har frågan om inglasningen bedömts olika i de olika instanserna. Som så ofta i juridiken var saken inte solklar.

Enligt rättsfallet fanns det grannar som hade fått beviljat inglasad altan tidigare. Detta användes som stöd för att inglasning skulle vara ok även nu. Mark- och miljööverdomstolen höll inte med, då det enbart var ett fåtal i radhusområdet som hade beviljats bygglov. Övriga hade byggt utan lov och tillsyn skulle inledas.

Har du en åtgärd du vill genomföra men som går i strid med detaljplan? Ibland går det, ibland inte. Det beror på.

Vill du få en bedömning av om det är värt att överklaga? Kontakta byrån för en inledande konsultation.