Godkännande från granne

Flera åtgärder kräver godkännande från berörd granne. Åtgärderna som kan kräva godkännande är exempelvis om något ska placeras närmare tomtgräns än det minsta avstånd som anges i detaljplanen.

När det gäller bygglov är ett godkännande eller ett positivt yttrande från granne ingen garanti för bygglov. Kommunen prövar alltid lämpligheten av åtgärden och är inte bunden av en grannes eventuella godkännande. Grannen är i bygglovsärenden inte bunden av sitt godkännande eller sitt positiva yttrande utan har ändå rätt att överklaga. Detta har prövats och konstaterats av HD.

Vad gäller bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter från tomtgräns som minsta avstånd. Avsteg från det kräver grannes godkännande. Utan sådant ska tillstånd inte beviljas.

Ska du inhämta ett godkännande - var noga med att ta med ritning och exakt placering på tomten. Be grannen signera ett godkännande på handlingarna. Om du inte ser till att sedan bygga exakt enligt detta godkännande kan grannen göra en tilsynsanmälan till kommunen. Detta kan resultera i rivningsföreläggande eller föreläggande om flytt av åtgärden på grund av att du inte har ett godkännande som överensstämmer med utförandet.

Kom ihåg - goda grannrelationer är viktigt för trivseln! Alla gillar att bli informerade i förväg om planerade åtgärder.