Från Attefallshus till Bolundaren?

Sommartid brukar det poppa upp Attefallshus på fastigheter runt om i landet.

För er som är obekant med begreppet Attefallshus kommer här en liten förklaring.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom en friggebod på 15 kvm, även uppföra ett afttefallshus om 25 kvm på din tomt.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Det finns regler om höjd som anger max fyra meter från mark till taknock. Du kan faktiskt bygga flera attefallshus, men kom då ihåg att den totala byggnadsarean inte får överstiga 25 kvadratmeter. 

Huset kan användas antingen som en självständig bostad för permanentboende eller fritidsboende och kallas då komplementbostadshus, eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage och kallas då istället för en komplementbyggnad. 

För den som planerar att uppföra ett attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas medgivande. Tänk på att få det skriftligen.

Det krävs inte bygglov för att uppföra ett attefallshus men det krävs en bygganmälan till kommunen och ett startbesked innan du får börja utföra några åtgärder. Det som uppförs måste vara anpassat till omgivningen.

Kom ihåg att kommunens detaljplan över ditt område kan innehålla bestämmelser som medför att attefallshuset ändå kräver bygglov. Sådana situationer är om fastigheten ligger inom vad som klassificerats som värdefull miljö eller i ett bebyggelseområde som angetts som särskilt värdefullt. Om du vill uppföra ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. 

Kanske är det så att ditt planerade attefallshus ska ligga nära vattnet? Då kan det behövas strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Innan du utför några åtgärder råder jag dig därför att granska detaljplanen för ditt område och vid osäkerhet kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

För tillfället ligger ett lagförslag ute på remiss där Attefallshuset föreslås utökas från nuvarande 25 kvm till att istället omfatta 30 kvm. Huset går under benämningen Bolundare, efter nuvarande bostadsminister Per Bolund. Förslaget kommer som en åtgärd mot bostadsbristen som råder på många håll i landet. Förslaget hoppas nämligen öka byggandet av komplementbostadshus och göra det möjligt att bygga sådana hus med en högre boendekvalitet. Om förslaget klubbas igenom träder ändringen i kraft mars 2020.

Har ni frågor kring vad som gäller er för just er fastighet är ni välkomna att höra av er för rådgivning!