Förhandsbesked

När ska man söka förhandsbesked?

- Om du önskar bygga på en obebyggd fastighet utanför detaljplanelagt område. Då är det en god idé att börja med att söka ett förhandsbesked.

Förhandsbesked är enklare att söka än bygglov och syftar till att ge sökanden besked om platsen är lämplig för byggnation. Om svaret blir ja, då kan man gå vidare med projekteringen och ta fram alla ritningar, underlag, osv som krävs för inför att söka bygglov.

Om du ska köpa mark för avstyckning, eller om du köper om obebyggd fastighet så skulle jag rekommendera att söka förhandsbesked innan affären blir definitiv. Annars riskerar du att äga mark som du inte får bebygga eller kan göra något med.

Vad prövas i ett förhandsbesked?

Många tycker det är lite oklart vad det är som egentligen prövas i en ansökan om förhandsbesked. Platsens lämplighet för byggnation är vad som prövas. Jag ska försöka förklara detta lite närmare.

Söker du om förhandsbesked för ett enbostadshus för bostadsändamål är det vad platsen prövas för. För att någon ska bo på ett ställe krävs en massa saker såsom vägar, vatten- och avlopp, osv.

- Kommunen tittar på vad översiktsplanen och eventuella omrdåesbestämmelser anger för området och platsen i fråga.

- Kommunen tittar på om vad du söker förhandsbesked för och om detta passar in samt är lämpligt att placera i området som sådant liksom på den plats du önskar.

- Kommunen tittar på bebyggelstrycket för att avgöra om de behöver detaljplanelägga området innan fler byggnationer tillåts.

- Kommunen tittar på vad för sorts mark det är eftersom det finns skyddsregler för vissa sorters markområden.

- Kommunen tittar även på saker som markens tålighet (rasrisker) och risk för översvämning. Om placeringen är inom område som kommunen pekat ut som riskområde så kräver de ofta in utredningar från sökanden.

- Kommunen tittar på om platsen ligger inom strandskydd.

- Kommunen granskar om vatten och avlopp går att ordna på ett sätt som är godtagbart och tillåtet.

- Kommunen granskar hur vägnätet ser ut och hur detta kan ordnas till platsen på ett sätt som är godtagbart.

- Kommunen granskar hur placeringen påverkar omgivningen såsom grannar.

- Kommunen granskar om det finns buller eller annat runtomkring att ta i beaktande.


Ovan nämnda är de huvudsakliga aspekterna som prövas av kommunen i ett förhandsbesked.